1. Toepasselijkheid
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige aanbiedingen, overeenkomsten en andere op enig rechtsgevolg gerichte handelingen waarbij RISE Hypnotherapie (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76949974) of (één van) haar eigena(a)ren / bestuurder(s), verder aangeduid als “eigenaar”, is betrokken, alsmede op alle gevolgen daarvan
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig voor zover deze afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeen zijn gekomen. Aan een dergelijke uitdrukkelijke en schriftelijk overeengekomen afwijking kan opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.
 • Andere algemene voorwaarden, waaronder die van de cliënt, hoe deze ook worden vermeld of genoemd, zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen partijen.
2. Begrippen

In deze overeenkomst dient te worden verstaan onder:

 • Zorgaanbieder: de therapeut (natuurlijk- of rechtspersoon)
 • Overeenkomst: gesloten (behandel)overeenkomst tussen RISE Hypnotherapie en de cliënt
 • Partijen:  RISE Hypnotherapie en cliënt (ook wel tegenpartij genoemd)
3. Aanvaarding van opdrachten

Alle aanbiedingen van de zorgaanbieder zijn vrijblijvend en herroepbaar, ook indien daarin een termijn is genoemd waarvoor het aanbod geldt. Bij mondelinge informatieverstrekking wordt een aanbod eerst geacht te zijn gedaan, zodra dit schriftelijk door de zorgaanbieder is bevestigd.

Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging. Indien hierin wijzigingen worden aangebracht door de cliënt, dan komt de overeenkomst pas tot stand nadat de zorgaanbieder schriftelijk met die wijzigingen heeft ingestemd.

Een overeenkomst kan zowel een losse behandeling als een traject van behandelingen betreffen.

 4. Duur overeenkomst en ontbinding
 • Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse behandeling. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen (ook stilzwijgend) worden verlengd.
 • Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;
  – De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet heeft nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
  – Voor de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.
 • Enig recht van de cliënt op verrekening van zijn eventuele vorderingen op de zorgaanbieder met welke vordering ook van de cliënt op de zorgaanbieder is uitdrukkelijk uitgesloten. De zorgaanbieder heeft te allen tijde het recht en de bevoegdheid om vorderingen die zij heeft op de cliënt te verrekenen met eventuele vorderingen die de cliënt heeft op de zorgaanbieder.
 5. Annulering
 • Annulering van afspraken voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.
 • voor annulering van afspraken gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
  – Bij annulering tot 48 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.
  – Bij annulering 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 50% van het  bedrag van de afspraak verschuldigd.
  – Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 100% van het bedrag van de afspraak verschuldigd.
  – Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 48 uur voor aanvang van de afspraak geen kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor aanvang 50% van het bedrag voor de afspraak en binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak het volledige bedrag.
  – Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de zorgaanbieder gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.
 • De zorgaanbieder zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover zorgaanbieder daartoe verplicht is of de zorgaanbieder toestemming heeft verkregen.
 • De sessie kan volledig vertrouwelijk opgenomen worden t.b.v. zelfreflectie en supervisie.
7. Overmacht

Indien de zorgaanbieder haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een oorzaak die haar niet kan worden toegerekend, waaronder begrepen onder meer (maar niet uitsluitend): stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen de organisatie van de zorgaanbieder, ziekte van (een van de) personen die met de uitvoering van de overeenkomst is belast etc., worden de verplichtingen van de zorgaanbieder opgeschort tot het moment waarop zij in staat is die verplichtingen alsnog na te komen.

8. Facturering en betaling
 • Alle prijzen zijn in Euro’s (€). Alle prijzen zijn inclusief B.T.W. tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat dit er niet bij inbegrepen is.
 • Dienstverlening voor particuliere cliënten zal direct na de afspraak betaald dienen te worden. Dit kan per pin, contant, via een betaalverzoek. In overleg is een betaling na de afspraak (op factuur) mogelijk. Deze dient altijd binnen 5 dagen voldaan te zijn.
 • Dienstverlening voor cliënten niet zijnde particulieren, zal door de zorgaanbieder volgens afspraak middels een factuur in rekening worden gebracht.
 • Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen bij aanvang van de dienstverlening.
 • Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de niet zijnde particuliere cliënt binnen 5 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de zorgaanbieder te betalen.
 • Indien na de datum van de totstandkoming van de overeenkomst één of meer prijsfactoren een verhoging ondergaan is de zorgaanbieder gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
 • De zorgaanbieder is gerechtigd op ieder moment de overeengekomen prijs te verhogen. Dit zal altijd voor een afspraak aangegeven worden door de zorgaanbieder.
 • RISE Hypnotherapie  kan geen garantie geven voor een (gedeeltelijke) vergoeding door een zorgverzekering. Elke zorgverzekeraar bepaalt zelf of, en zo ja hoeveel, vergoeding er geboden kan worden. RISE Hypnotherapie en haar medewerkers kunnen u ook geen informatie geven over deze eventuele vergoeding door uw zorgverzekeraar. RISE Hypnotherapie declareert een (gehele of gedeeltelijke) vergoeding nooit rechtstreeks bij de zorgverzekeraar, u dient dit zelf, na betaling van het volledige factuurbedrag, te declareren bij de zorgverzekeraar.
 • Indien sprake is van een traject kunnen partijen schriftelijk een betaling in 3 maandelijkse termijnen overeenkomen. Dit is altijd in overleg met de zorgaanbieder en onder voorbehoud van de externe partij die RISE Hypnotherapie daarvoor gebruikt. Wij kunnen vooraf niet garanderen dat we deze mogelijkheid kunnen bieden.
 • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim. De zorgaanbieder is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De zorgaanbieder zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
9. Aansprakelijkheid
 • Bij de uitvoering van de dienstverlening van de zorgaanbieder is sprake van een inspanningsverplichting.
 • De zorgaanbieder geeft op geen enkele wijze een garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de cliënt voordoen.
 • De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 • De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de zorgaanbieder mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
 • De aansprakelijkheid van de zorgaanbieder voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar- eventueel met inschakeling van niet ondergeschikten- verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een behandeling.
 • In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de zorgaanbieder beperkt tot het bedrag welke in rekening is gebracht aan de cliënt.
 • De zorgaanbieder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde hulpstukken, supplementen, etc.
 • Ik begrijp dat ik ten alle tijden het proces kan beginnen en beëindigen. Ik ben op de hoogte van wat hypnotherapie is en geef RISE Hypnotherapie mijn toestemming t.b.v. de behandeling.
 • Ik begrijp dat hypnose geen vervanging is voor medische zorg. Ik zal mijn eventuele huidige medische behandeling inclusief medicijnen voortzetten. Ik zal (verdere) medische zorg continueren/inschakelen indien mijn symptomen voortduren.
 • Ik ben op de hoogte van de mogelijkheden en beperkingen die hypnose mij biedt en ik begrijp dat zorgverlener niet aansprakelijk kan zijn voor enigerlei negatieve gevolgen, hoe ondenkbaar dan ook, voortvloeiend uit deze methode.
 10. Toepasselijk recht en geschillen
 • Op de dienstverlening van de zorgaanbieder is Nederlands recht van toepassing.
 • In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de zorgaanbieder uitsluitend de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.